Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Złota setka

Złota setka

Zarys historyczny:
Pierwsza edycja złotej setki miała miejsce w 2013 roku i wtedy prezentowane były dane finansowe przedsiębiorstw z KRS za rok 2012. Ostatnia edycja rankingu Złota Setka odbyła się w grudniu 2022 roku. Ranking przedsiębiorstw opracowano na podstawie danych finansowych z 2021 roku. W każdej edycji rankingu czynny udział w przygotowywaniu rankingów brali studenci kierunków Ekonomia, Zarządzanie oraz Administracja. Studenci należący do KN.

Udział studentów WEIZ w konkursie Złota Setka:
Etap 1. Pozyskanie danych finansowych ze sprawozdań finansowych.
Studenci dane finansowe w latach wcześniejszych pozyskiwali udając się Sądu Administracyjnego i z dokumentacji papierowej zawierającej sprawozdania finansowe je przepisywali do arkusza kalkulacyjnego. Od 2 lat dane finansowe są pozyskiwane w formacie xml, xades oraz pdf ze strony www.ekrs.ms.gov.pl

Etap 2. Dekodowanie danych z formatu xml, xades oraz pdf do arkusza kalkulacyjnego
Etap ten ma na celu przekonwertowanie danych z formatów xml, xades oraz pdf do użytecznego zapisu „czytelnego” w arkjuszu kalkulacyjnym.

Etap 3. Proces weryfikacji danych
Studenci w etapie 3 ostatecznie sprawdzają, czy pozyskane dane zostały poprawnie wprowadzone

Metodologia Badań:
Celem Złotej Setki Opolszczyzny jest utworzone dwóch list (zestawień rankingowych) przedsiębiorstw, w których znalazłyby się firmy znaczące dla stabilizacji oraz rozwoju gospodarki województwa opolskiego.
Po wstępnie przeprowadzony analizach danych zastanych, które mogłyby jednoznacznie i poprawnie merytorycznie utworzyć Złotą Setkę naszego regionu, przyjęto założenie, iż, lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw. Dane o których mowa zostały zebrane w postaci danych zastanych z baz danych Krajowego Rejestru Sądowego, z dokumentów finansowych przedsiębiorstw tj. rachunku zysków i strat oraz bilansu. Z uwagi na fakt, że Złotej Setki została przeprowadzona bez ankietowania przedsiębiorstw, analizy sytuacji finansowej poszczególnych firm zostały zawężone do przedsiębiorstw mających obowiązek sprawozdawczy w Krajowym Rejestrze Sądowym. W rejestrze przedsiębiorców znajdują się następujące kategorie podmiotów: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa zagraniczne, instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje gospodarki budżetowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a także inne osoby prawne jeżeli prowadzą one działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń.

Realizując cel, jakim jest zestawienie rankingowe firm kluczowych dla stabilizacji oraz rozwoju regionu opolskiego w wymiarze gospodarczymi, przyjmuje się dwa dodatkowe kryteria, jakie przedsiębiorstwa musiały spełnić aby potencjalnie mogły się znaleźć na liście Złotej Steki, tzn.:

 • Przedsiębiorstwo, osiągnęło w badanym roku obrót powyżej 20.000.000 zł,
 • Przedsiębiorstwo, w ostatnich dwóch latach analizy uzyskało dodatni wynik finansowy netto.

Ponadto z bazy firm znajdujących się w KRS’ie usuwane są wszystkie jednostki takie jak: wyższe uczenie, szpitale, instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Kolejnym koniecznym warunkiem, przeprowadzonych analiz jest dostęp w KRS do danych finansowych przedsiębiorstw oraz ich kompletności.

W ramach tak przyjętych kryteriów, finalnie tworzone są dwa zestawienia, które na potrzeby rankingu nazwano:

 • Złota Setka za dany rok – FILARY OPOLSKIEJ GOSPODARKI
 • Złota Setka za dany rok – FINANSOWE TYGRYSY OPOLSKIEJ GOSPODARKI

Złota Setka – FILARY OPOLSKIEJ GOSPODARKI

W utworzonej Złotej Setce w tej kategorii głównym a zarazem jedynym kryterium rangowania jest wynik netto uzyskany w badanym roku. Przedsiębiorstwa w tej kategorii są uporządkowane malejąco wg zysku netto w danym roku sprawozdawczym.

Złota Setka – FINANSOWE TYGRYSY OPOLSKEJ GOSPODARKI

Utworzenie zestawienia firm w drugiej kategorii o nazwie Finansowe Tygrysy Opolszczyzny, ma na celu przedstawienie najlepszych przedsiębiorstw z jednoczesnym uwzględnieniem5 wymiarów finansowych. Zestawienie to z uwagi na wielowymiarowość badanych cech, zostało przeprowadzone zgodnie z metodologią wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). W obliczeniach uwzględnia się 5 kategorii finansowych, tj.

1. Rentowność kapitałów własnych;

 • Rentowność kapitałów własnych=(zysk netto 2020r)/(kapitały własne 20.20r)*100

2. Wskaźnik rentowności sprzedaży;

 • Wskaźnik rentowności sprzedaży=(zysk netto 2020 r)/(przychody ze sprzedaży 2020r)*100

3. Dynamika wzrostu przychodów;

 • Dynamika wzrostu przychodów=(przychody ze sprzedaży z roku 2020)/(przychody ze sprzedaży z roku 2019)

4. Dynamika wzrostu zysku.

 • Dynamika wzrostu zysku=(zysk netto z roku 2020 )/(zysk netto z roku 2019)

5. Wynik netto

 • Zysk netto 2020

Zasady klasyfikacji (porządkowania liniowego):

 1. Dla każdego przedsiębiorstwa oblicza się 5 ww. wskaźników.
 2. Obliczone wartości wskaźników dla każdej kategorii finansowej, są ustawiane wg przyznanych im sum punktów – od największej do najmniejszej.
 3. Liczba punktów możliwych do uzyskania przy każdej kategorii wskaźników jest zależna od liczby przedsiębiorstw uwzględnianych w badaniu.
 4. Obliczone wartości wskaźników dla każdej kategorii finansowej, są ustawiane wg przyznanych im sum punktów – od największej do najmniejszej.
 5. Ostatecznym wynikiem jest suma punktów ze wszystkich wskaźników.

Media o Złotej Setce

Złota Setka 2022 – NTO
https://nto.pl/opolskie-firmy-dobrze-sobie-radza-w-trudnych-czasach-tak-wynika-z-prestizowego-rankingu-zlota-setka/ar/c3-17125859

Złota Setka 2022 – Wiadomości Uczelniane
https://wu.po.opole.pl/jak-powstaje-zlota-setka/

Złota Setka 2021 – NTO
https://nto.pl/ii-forum-biznesu-i-siodma-edycja-rankingu-zlota-setka-spotkalismy-sie-w-internecie-zapraszamy-na-relacje/ar/c3-15942157

Złota Setka 2021 – Wiadomości Uczelniane
https://wu.po.opole.pl/zlota-setka-najlepsze-firmy-opolszczyzny/