Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Zarządzania II stopnia

Zarządzanie II STOPNIA

Przedmiot badań zarządzania jest umiejscowiony w obszarze teorii i praktyki gospodarczej oraz w kontekście ewoluującej przestrzeni społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Zarządzanie zajmuje się rozumieniem procesów zachodzących w podmiotach współczesnej gospodarki. Analizuje i interpretuje przyczyny i konsekwencje decyzji w organizacjach. Umożliwia poznanie i zrozumienie czynników wpływających na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Analizuje powiązania występujące pomiędzy nimi a rynkiem w wymiarze mikro-, mezo-, i makroekonomicznym (również globalnym oraz wirtualnej przestrzeni gospodarczej).

Zarządzanie obejmuje funkcje planowania, organizowania, motywowania, kierowania i kontrolowania organizacjami w warunkach współczesnej gospodarki.

Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Poznają szczegółowo zagadnienia związane z zasadami rządzącymi współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno-kapitałowym, finansami przedsiębiorstwa oraz społecznymi problemami zarządzania organizacją.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami regionu daje studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji interesujących praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. WIR (Współpraca i Rozwój).
Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku zarządzanie ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Prowadzony kierunek oferuje trzy perspektywiczne specjalności:

 • marketing menedżerski (S, NS):
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (S, NS):
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (S, NS):

Każda ze specjalności stanowi uniwersalną płaszczyznę do dalszego pogłębiania kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu zarządzania.

Informacje podstawowe

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • zarządzanie,
 • etyka w zarządzaniu,
 • makroekonomia.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie procesami,
 • marketing w biznesie,
 • rachunkowość zarządczą,
 • negocjacje w biznesie.

Specjalności:

 • marketing menedżerski (S, NS):
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: współczesne koncepcje marketingu, komunikacja z klientem, kreatywna strategia marketingowa, zarządzanie marką;
  • przykładowe przedmioty obieralne: wprowadzanie nowego produktu na rynek, marketing personalny, budowanie marki własnej, analiza rynku i informacji rynkowych, zarządzanie sprzedażą.
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (S, NS):
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie przedsiębiorstwem a uwarunkowania rynku, rynek usług finansowych i kapitałowych, prognozowanie i symulacje
  • przykładowe przedmioty obieralne: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe, zarządzanie relacjami z otoczeniem;
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (S, NS):
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: wybrane aspekty psychologii międzykulturowej, trening kierowniczy, controlling personalny,
  • przykładowe przedmioty obieralne: jakość i ocena pracy, zarządzanie czasem i rozwojem osobistym, analiza kosztów pracy, psychologia zarządzania, marketing personalny.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Predyspozycje

Zdolności kierownicze, umiejętności interpersonalne, łatwość podejmowania decyzji, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać mogą się absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich):

 • administracja
 • ekonomia
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość/finanse i bankowość
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka i ekonometria
 • logistyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • politologia
 • polityka społeczna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • towaroznawstwo
 • transport
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie/zarządzanie i marketing
 • zarządzanie i inżynieria produkcji