Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca, Pełnomocnik Rektora ds. jakości Kształcenia na Wydziale

Kinga Kaczmarek – studentka
Teresa Waliczek – studentka

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale.
W skład Rady wchodzą:

 • przewodnicząca Rady, będąca jednocześnie pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia na wydziale,
 • trzech nauczycieli akademickich reprezentujących kierunku studiów realizowane na wydziale,
 • dwóch przedstawicieli studentów.

Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
Przewodnicząca Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia pełni cotygodniowe konsultacje, podczas których pracownicy i studenci mogą zgłaszać uwagi do uczelnianego i wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym do programów studiów.

Podstawowe zadania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia określone zostały w pkt. 5.2. Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia zatytułowanym „Kompetencje i zakres odpowiedzialności gremiów wchodzących w strukturę systemu”. Do zadań Wydziałowej Rady ds. jakości kształcenia należy monitorowanie funkcjonowania procesu kształcenia i podejmowanie działań na rzecz jego doskonalenia na wydziale, a w szczególności:

 • współpraca z radami dydaktycznymi kierunków studiów w zakresie monitorowania programów studiów i uzyskiwania przez studentów i absolwentów zakładanych efektów uczenia się, zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK);
 • opiniowanie pod względem formalnym, projektów programów studiów przygotowanych przez rady dydaktyczne kierunków studiów, przed skierowaniem ich do Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki celem ustalenia przez Senat Politechniki Opolskiej;
 • okresowe oceny stopnia umiędzynarodowienia kształcenia, obejmujące ocenę skali, zakresu i zasięgu aktywności międzynarodowej kadry i studentów, w celu wykorzystania wyników do intensyfikacji umiędzynarodowienia kształcenia;
 • ocena prawidłowości stosowanego na wydziale systemu ECTS;
 • monitorowanie procesu dyplomowania na wydziale;
 • opiniowanie realizacji praktyk studenckich na podstawie sprawozdań przygotowanych przez opiekunów praktyk;
 • wnioskowanie do rady dydaktycznej kierunku studiów w sprawach propozycji zmian w programach studiów na bazie uzyskanych wyników ankietowania (pracodawców, studentów i absolwentów);
 • opracowywanie mechanizmów naprawczych i doskonalących jakość kształcenia.
 • ocena wyników analizy karier zawodowych absolwentów w odniesieniu do procesu kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na wydziale.

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia dokonuje także wewnętrznej oceny działania systemu zapewniania jakości na Wydziale.