Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Projekty naukowe-badawcze

Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Zakończenie projektu

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy kolejny etap zadania III „Transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk technicznych oraz o zarządzaniu” w ramach projektu „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, działanie 8.2 Transfer wiedzy, w priorytecie VIII Regionalne kadry Gospodarki, w którym realizowana była współpraca ze 100 mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami naszego regionu.

Wszystkim Uczestnikom zadania serdecznie dziękujemy za udział w projekcie oraz zaangażowanie we współpracę z pracownikami Politechniki Opolskiej.

Koordynator zadania III

Dr inż. Małgorzata Adamska

Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż dostępna jest już publikacja będąca efektem współpracy naukowców Politechniki Opolskiej z przedsiębiorstwami regionu w ramach projektu „Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim”

Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Procedura oceny formalnej

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwa procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonych przez Państwa formularzy rekrutacyjnych do projektu: Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji:

Komisja po dokonaniu oceny merytorycznej sporządza protokół z przeprowadzonej oceny oraz projekt Listy rankingowej zawierający wykaz ocenionych Formularzy uszeregowany w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów, ze wskazaniem Przedsiębiorstw zakwalifikowanych do projektu.

Do projektu zostaną zakwalifikowane Przedsiębiorstwa, których Formularze rekrutacyjne uzyskały największą liczbę punktów, biorąc pod uwagę zaplanowaną w projekcie liczbę i strukturę Przedsiębiorstw.

Projekty List rankingowych przekazywane są do akceptacji Grupie Sterującej powołanej w ramach projektu, składającej się z przedstawicieli Lidera oraz Partnerów projektu.

Zaakceptowane przez Grupę Sterującą Listy rankingowe zatwierdzane są przez Zarząd Województwa Opolskiego mocą uchwały.

Informacje o wynikach naboru zamieszczane zostaną na stronie internetowej projektu oraz na naszej stronie.

Pracownicy Politechniki Opolskiej, którzy kontaktowali się z Państwem na etapie rekrutacji do projektu będą informować Państwa o wynikach rekrutacji w sposób bezpośredni.

Koordynator zadania III

dr inż. Małgorzata Adamska

Przedłużenie rekrutacji do projektu.