Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyka studencką jest przedmiotem, który student realizuje poza Uczelnią w instytucji zewnętrznej pod kierownictwem opiekuna będącego pracownikiem tej instytucji i pod nadzorem nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję wydziałowego opiekuna praktyk studenckich. Studenci odbywają praktyki obowiązkowe wynikające z programu studiów oraz mogą odbywać praktyki dodatkowe.

W Politechnice Opolskiej zasady odbywania praktyk przez studentów zostały określone w:

 1. Regulaminie Studiów [pobierz] w sprawach, które odnoszą się do odbywania i zaliczania zajęć dydaktycznych,
 2. Regulaminie praktyk studenckich [pobierz] w sprawach związanych z organizacją praktyki,
 3. Wydziałowych zasadach praktyk studenckich wydanych przez dziekana w celu uzupełnienia Regulaminu praktyk studenckich o sprawy istotne na poszczególnych kierunkach studiów;
 4. Karcie opisu przedmiotu „Praktyka” (tzw. sylabus).

Praktyki na kierunku administracja o profilu praktycznym
Opiekun praktyk studenckich: dr Anna Rajchel
Wydziałowe zasady praktyk studenckich [pobierz]

Karta opisu przedmiotu dla specjalności:

 • e-administracja stacjonarne [pobierz]
 • administrowanie przedsiębiorstwem stacjonarne [pobierz]
 • Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej [pobierz]
 • Wzór sprawozdania z realizacji praktyki studenckiej [pobierz]

Praktyki na kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim
Opiekunowie praktyk studenckich: dr Kornelia Polek-Duraj (grupy C1), dr Małgorzata Magdziarczyk (grupy C2)

Wydziałowe zasady praktyk studenckich [pobierz]

Karta opisu przedmiotu dla specjalności:

 • ekonomia i gospodarka finansowa stacjonarne [pobierz]
 • ekonomia i gospodarka finansowa niestacjonarne [pobierz]
 • ekonomia i przedsiębiorczość stacjonarne [pobierz]
 • ekonomia i przedsiębiorczość niestacjonarne [pobierz]
 • Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej [pobierz]
 • Wzór sprawozdania z realizacji praktyki studenckiej [pobierz]

Praktyki na kierunku zarządzanie o profilu ogólnoakademickim

Opiekunowie praktyk studenckich: dr Elżbieta Karaś (grupy C1), dr Dariusz Rajchel (grupy C2)
Karta opisu przedmiotu:

 • studia stacjonarne [pobierz]
 • studia niestacjonarne [pobierz]
 • Wydziałowe zasady praktyk studenckich [pobierz]
 • Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej [pobierz]
  Wzór sprawozdania z realizacji praktyki studenckiej [pobierz]