Gdzie jesteś: Strona główna / Praktyki studenckie

 

Praktyki studenckie

Praktyka studencką jest przedmiotem, który student realizuje poza Uczelnią w instytucji zewnętrznej pod kierownictwem opiekuna będącego pracownikiem tej instytucji i pod nadzorem nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję wydziałowego opiekuna praktyk studenckich. Studenci odbywają praktyki obowiązkowe wynikające z programu studiów oraz mogą odbywać praktyki dodatkowe.

W Politechnice Opolskiej zasady odbywania praktyk przez studentów zostały określone w:

  1. Regulaminie Studiów [pobierz] w sprawach, które odnoszą się do odbywania i zaliczania zajęć dydaktycznych,
  2. Regulaminie praktyk studenckich [pobierz] w sprawach związanych z organizacją praktyki,
  3. Wydziałowych zasadach praktyk studenckich wydanych przez dziekana w celu uzupełnienia Regulaminu praktyk studenckich o sprawy istotne na poszczególnych kierunkach studiów;
  4. Karcie opisu przedmiotu „Praktyka” (tzw. sylabus).
 

Praktyki na kierunku administracja o profilu praktycznym
Opiekun praktyk studenckich: dr Anna Rajchel
Wydziałowe zasady praktyk studenckich [pobierz]

Karta opisu przedmiotu dla specjalności:

  •  e-administracja stacjonarne [pobierz]
  •  administrowanie przedsiębiorstwem stacjonarne [pobierz]

Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej [pobierz]
Wzór sprawozdania z realizacji praktyki studenckiej [pobierz]

Praktyki na kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim
Opiekunowie praktyk studenckich: dr Kornelia Polek-Duraj (grupy C1), dr Małgorzata Magdziarczyk (grupy C2)

Wydziałowe zasady praktyk studenckich [pobierz]

Karta opisu przedmiotu dla specjalności:

  • ekonomia i gospodarka finansowa stacjonarne [pobierz]
  • ekonomia i gospodarka finansowa niestacjonarne [pobierz]
  • ekonomia i przedsiębiorczość stacjonarne [pobierz]
  • ekonomia i przedsiębiorczość niestacjonarne [pobierz]

Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej [pobierz]
Wzór sprawozdania z realizacji praktyki studenckiej [pobierz]

Praktyki na kierunku zarządzanie o profilu ogólnoakademickim

Opiekunowie praktyk studenckich: dr Elżbieta Karaś (grupy C1), dr Dariusz Rajchel (grupy C2)
Karta opisu przedmiotu:

Wydziałowe zasady praktyk studenckich [pobierz]
Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej [pobierz]
Wzór sprawozdania z realizacji praktyki studenckiej [pobierz]