Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyka studencką jest przedmiotem, który student realizuje poza Uczelnią w instytucji zewnętrznej pod kierownictwem opiekuna będącego pracownikiem tej instytucji i pod nadzorem nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję wydziałowego opiekuna praktyk studenckich. Studenci odbywają praktyki obowiązkowe wynikające z programu studiów oraz mogą odbywać praktyki dodatkowe.

W Politechnice Opolskiej zasady odbywania praktyk przez studentów zostały określone w:
1) Regulaminie Studiów w sprawach, które odnoszą się do odbywania i zaliczania zajęć dydaktycznych [pobierz],
2) Regulaminie praktyk studenckich w sprawach związanych z organizacją praktyki [pobierz],
3) Wydziałowych zasadach praktyk studenckich wydanych przez dziekana w celu uzupełnienia Regulaminu praktyk studenckich o sprawy istotne na poszczególnych kierunkach studiów [do pobrania poniżej];
4) Karcie opisu przedmiotu „Praktyka” (tzw. sylabus) [do pobrania poniżej].

Praktyki na kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim
Opiekunowie praktyk studenckich: dr Kornelia Polek-Duraj, dr Małgorzata Magdziarczyk
Wydziałowe zasady praktyk studenckich [pobierz]

Karta opisu przedmiotu dla specjalności:
ekonomia i gospodarka finansowa stacjonarne [pobierz]
ekonomia i gospodarka finansowa niestacjonarne [pobierz]
ekonomia i przedsiębiorczość stacjonarne [pobierz]
ekonomia i przedsiębiorczość niestacjonarne [pobierz]

Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej [pobierz]
Wzór sprawozdania z realizacji praktyki studenckiej [pobierz]

Praktyki na kierunku zarządzanie o profilu ogólnoakademickim
Opiekunowie praktyk studenckich: dr Elżbieta Karaś, dr Dariusz Rajchel
Wydziałowe zasady praktyk studenckich [pobierz]

Karta opisu przedmiotu:
studia stacjonarne [pobierz]
studia niestacjonarne [pobierz]

Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej [pobierz]
Wzór sprawozdania z realizacji praktyki studenckiej [pobierz]