Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / PNS – Aktualny numer

AKTUALNY NUMER

Przegląd Nauk Stosowanych – Nr 27

Applied Sciences Review

Full publication

Spis Treści

  1. Jolanta DWERNICKA – WPŁYW KOMPETENCJI NA ROZWÓJ PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM
  2. Katarzyna MAZUR-WŁODARCZYK, Jarosław WŁODARCZYK – POWIĄZANIE COACHINGU Z KATAGORIAMI KULTURY I KLIMATU
  3. Judyta SACHAJ – DZIAŁANIA MARKETINGOWE ZAMAWIAJĄCYCH NA RZECZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKIEROWANE DO PODMIOTÓW Z SEKTORA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
  4. Martyna JELIŃSKA – ANALIZA I OCENA MARKETINGU MIX NAPOJÓW NISKOALKOHOLOWYCH WEDŁUG KRYTERIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
  5. Patrycja DZIUK – WYNAGRODZENIA JAKO KWANTYFIKOWALNY CZYNNIK DYSKRYMINACJI KOBIET NA RYNKU PRACY
  6. Wanda MUSIALIK – POZIOM INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ STUDENTÓW W DRUGIM SEMESTRZE PRACY ZDALNEJ. WYNIKI SONDAŻU GRUPY NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

SŁOWO WSTĘPNE

Rzeczywistość XXI w. jest niezwykle zmienna i nieprzewidywalna. Uwidacznia się ona nie tylko w codziennym życiu człowieka, ale również w ramach przestrzeni szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Pojawiające się zmiany są wypadkową zarówno procesów globalizacyjnych, rozwijającej się technologii, jak i czynników nieprzewidywalnych, m.in. klęsk żywiołowych i epidemii. Wpływ nieprzewidywanego środowiska, zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne na przestrzeń powiązaną z pracą sprawiają, że coraz bardziej intuicyjnie rozumiane stają się takie pojęcia jak: kompetencje przyszłości, alternatywne formy zatrudnienia, praca zdalna, e-urząd, e-commerce, zarządzanie zmianą, przeciwdziałanie dyskryminacji, czy konieczność zmirzania do zrównoważonego rozwoju.
Bieżący, dwudziesty siódmy numer Przeglądu Nauk Stosowanych, łączy w sobie tematy bezpośrednio powiązane ze zmienną i nieprzewidywalną rzeczywistością – z wyzwaniami XXI w. Ujęte w nim artykuły dotyczą za-równo zagadnień rozwoju kompetencji i technik je wspierających, narzędzi marketingowych wykorzystywanych do promocji i zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, dyskryminacji kobiet na rynku pracy, jak również pracy zdalnej, będącej wynikiem dostosowywania się pracodawców, pracobiorców i konsumentów do warunków panującej pandemii COVID-19.
Pierwszy artykuł, autorstwa Jolanty Dwernickiej, podejmuje tematykę rozwoju kompetencji w dobie zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego. Przybliża on część projektu „Inspirujące Przywództwo” – projektu rozwojowego przygotowanego we współpracy Politechniki Opolskiej, przedsiębiorstwa „Door” oraz firmy Multiserwis, a związanego z rozwojem kluczowych kompetencji. W tekście podkreślone jest m.in., że zmieniające się otoczenie rynkowe wpływa na przekształcającą się rolę managera, która „staje się trudniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej”. Artykuł przybliża istotę kompetencji, najważniejsze kompetencje managerskie oraz tzw. kompetencje przyszłości, jak również charakterystykę przedsiębiorstwa Multiserwis Sp. z o.o., którego autorka jest pracownikiem.
Tematyka interaktywnego procesu rozwoju kontynuowana jest w tekście autorstwa Katarzyny Mazur-Włodarczyk i Jarosława Włodarczyka po-święconemu coachingowi oraz jego związkowi z zagadnieniami kultury i kli-matu. Autorzy zauważają m.in., że rynek usług coachingowych wydaje się być nieuporządkowany, natomiast pojęcia kultura coachingu, klimat coachingu, coaching klimatyczny i coaching (między) kulturowy, choć brzmią podobnie i z całą pewności powiązane są z metodą rozwoju osobistego, to jednak nie zawsze nawiązują do dokładnie tej samej przestrzeni.
W tekście zwrócono uwagę na mnogość definicji poświęconych nie tylko idei coachingu, ale również definicji kultury oraz rozróżnieniu wymienionych wyżej pojęć.
W przestrzeń zagadnień związanych z marketingiem wprowadza opracowanie Judyty Sachaj, która podjęła się oceny działań jednostek finansów publicznych na rzecz budowania pozytywnego wizerunku zamówień publicznych i ich promocji, jak również ich wpływu na zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w przetargach. Artykuł przybliża stan prawny i uczestników postępowań przetargowych, konkurencyjność jednostek sekto-ra finansów publicznych oraz działania promocyjne w obszarze zamówień publicznych. Autorka formułuje również wniosek, że pomimo powszechności rozwiązań online wykorzystywanych w procesie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych (m.in. e-urząd, formularze elektroniczne, elektroniczne skrzynki podawcze, e-puap i platformy e-commerce), ilość działań marketingowych i promocyjnych obecnych online na-dal jest niewystarczająca.
Wśród opublikowanych artykułów znajduje się jeszcze jedna publikacja poruszająca tematykę zagadnień promocji – marketingu MIX. Jego autorka – Martyna Jelińska – zawęziła obszar badań marketingowych do napojów niskoalkoholowych według kryterium zrównoważonego rozwoju. W tekście wyjaśniony został termin promocja, przybliżono cele zrównoważonego rozwoju, jego istotę i znaczenie oraz wyniki badań własnych – analizę ekologicznych i społecznych aspektów działalności produkcyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, zlokalizowanych w województwie śląskim. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu podejmują się w prawdzie działań mających na celu zrównoważenie procesów dystrybucyjnych, jednakże nie we wszystkich analizowanych obszarach.
Na grunt zagadnień dyskryminacji na rynku pracy wprowadza kolejna autorka – Patrycja Dziuk. Podejmuje się ona zgłębienia tematyki wynagrodzenia jako kwantyfikowanego czynnika dyskryminacji kobiet na rynku pracy. W artykule zwrócono uwagę na fakt, iż nierówność pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest ważnym zagadnieniem natury społeczno-ekonomicznej. W tekście przybliżono pojęcie dyskryminacja, ukazano jej typologię, jak również przedstawiono analizę danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, a dotyczących liczby zatrudnionych kobiet i mężczyzn według wysokości wynagrodzeń oraz wysokości przeciętnych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem grup zawodowych i poziomu wykształcenia.
Numer zamyka problematyka inteligencji emocjonalnej studentów kształcących się w trybie zdalnym, przygotowany przez Wandę Musialik. W artykule tym wskazano m.in. na to, iż w trybie nauczania zdalnego studenci zostali odcięci od tradycyjnych czynników kształtujących ich umiejętności emocjonalne. W tekście przybliżono termin inteligencji emocjonalnej oraz specyfikę wykorzystanego w badaniu testu globalnej inteligencji emocjonalnej IDRlabs. Profesor W. Musialik wskazuje na potrzebę wdrożenia u studentów –przyszłej kadry menadżerskiej – technik zmniejszania negatywnych emocji i radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.

Katarzyna Mazur-Włodarczyk
Elżbieta Kar