Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / PNS – Aktualny numer

AKTUALNY NUMER

Przegląd Nauk Stosowanych – Nr 30-31

Applied Sciences Review

Full publication

Spis Treści

 1. Agniszka SIENIAWSKA-SŁOŃSKA – WPŁYW 15-MINUTOWEJ GIMNASTYKI Z ELEMENTAMI JOGI I TECHNIK MINDFULNESS NA PROFILAKTYKĘ BÓLOWĄ KRĘGOSŁUPA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH – BADANIA WŁASNE
 2. Beata SIKORSKA-ŻYREK – JOGA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
 3. Barbara ZALESKA – JAK DBAĆ O CIAŁO FIZYCZNE I SUBTELNE W ŻYCIU CODZIENNYM W KONCEPCJI JOGI I AJURWEDY
 4. Joanna GRENIUCH-BŁASZKO – ŚWIADOME ZARZĄDZANIE ENERGIĄ WŁASNĄ W UJĘCIU JOGI I AJURWEDY
 5. Mila Sandra KIWUS – LECZNICZA MOC DŹWIĘKU I WIBRACJI
 6. Małgorzata ADAMSKA, Brygida KLEMENS – ZARZĄDZANIE MARKĄ OSOBISTĄ WYZWANIEM NA KONKURENCYJNYM RYNKU PRACY
 7. Bartosz KOPACKI – SPOŁECZNO-EKONOMICZNE CZYNNIKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IMIGRANTÓW
 8. Monika SZYMURA – PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA
 9. Piotr ZAMELSKI – NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY ZAWODOWEJ SPOWODOWANA CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM
 10. Mariusz ZIELIŃSKI – MOTYWACYJNE ASPEKTY OCEN PRACOWNICZYCH – WYBRANE PROBLEMY
 11. Recenzja książki: W. Skomry – „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego”. Wydawnictwo BEL, Warszawa 2019
 12. Recenzja książki: Recenzja książki: P. Gibas, K. Heffner, M. Korzeniowski, B. Solga, T. Sołdra-Gwiżdż „- Rynek pracy jako obszar interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpływ wybranych działań na poprawę sytuacji mieszkańców województwa opolskiego”. Instytut Śląski 2021.

SŁOWO WSTĘPNE

Numer 30–31 „Przeglądu Nauk Stosowanych” zawiera dziesięć artykułów i dwie recenzje książek naukowych. Pierwsze pięć artykułów jest efektem studiów podyplomowych „Holistyczne zarządzanie samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej”. Zauważyć można zaangażowanie Autorek w podjętą tematykę, co przyczyniło się do ciekawej prezentacji zagadnień, pozwalających na „rozszerzenie horyzontów” czytelnika pochodzącego z naszego kręgu kulturowego.
W pierwszym z opublikowanych artykułów autorstwa A. Sieniawskiej-Słońskiej zaprezentowano badania wskazujące, że już 15 minut codziennej gimnastyki może zmniejszyć poziom odczuwanego bólu kręgosłupa a także wpłynąć pozytywnie na poziom odczuwalnego stresu u osób pracujących przy komputerze. Powyższe rozwiązanie jest tanim środkiem zapewniającym wsparcie pracownikom, a 15-minutowa dodatkowa przerwa nie wpływa negatywnie na wydajność pracy.
Artykuł autorstwa B. Sikorskiej-Żyrek poświęcono efektom gimnastyki relaksacyjno-koncentrującej wzorowanej na jodze, metod werbalnych, pracy zbiorowej (asany i zabawy ruchowe), zespołowej (zabawy interakcyjne, twórcze i relaksacyjne), indywidualnej (malowanie mandali) w przypadku dzieci. Pozytywny wpływ jogi zaobserwowano na trzech płaszczyznach – zdrowia fizycznego i korekty wad postawy, w sferze emocjonalnej oraz w zakresie socjalizacji dziecka. W artykule autorstwa B. Zaleskiej zaprezentowano metody sprzyjające poprawie zdrowia, zgodnie ze starożytną nauką indyjską i wedyjską. Przedstwiono w nim opis człowieka jako istoty fizycznej i energetycznej w aspekcie jogi i ajurwedy. W ajurwedzie ciało fizyczne i subtelne na siebie oddziałują i współpracują ze sobą. Zdrowie jednego jest uzależnione od drugiego. Ważne jest w jakim stanie jest nasz umysł i ciało, a są one w takim stanie, jaki dostarczamy im pokarm. Pokarmem dla ciała subtelnego jest wszystko to co czytamy, oglądamy, słuchamy, dla ciała fizycznego głównym pokarmem jest to co spożywamy. Artykuł zawiera m.in. wskazówki, jak zminimalizować stres a tym samym być bardziej efektywnym. Opisano w nim także rutynę dnia codziennego, zgodnego z naturą. Wdrożenie w życie takiego rytmu pomaga efektywnie wykorzystać czas zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.
W kolejnym artykule autorstwa J. Greniuch-Błaszko wyjaśniono pojęcie prany, skąd świadomie czerpać pranę i jakie ma znaczenie dla człowieka. Artykuł odnosi się do systemu energetycznego człowieka, energii subtelnych człowieka tworzących tzw. aurę, pojęcia ciała eterycznego, ciała astralnego, ciała mentalnego i karmicznego. Przedstawiono także trzy główne kanały energetyczne, którymi prana dostaje się 8 do każdej komórki ciała (Suszumna, Ida i Pingala). Artykuł zawiera także opis siedmiu czakr, które pełnią funkcję zbiorników energetycznych w organizmie.
Ostatni artykuł, będący pokłosiem studiów podyplomowych „Holistyczne zarządzanie samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej”, przygotowała M.S. Kiwus. Odnosi się on do terapii dźwiękiem, z perspektywy historycznej, biologicznej i psychologicznej. Przedstawia efekty masażu dźwiękiem i metody stosowane przez terapeutów, wpływ wibracji dostarczanych z zewnątrz poprzez instrumenty oraz z wewnątrz poprzez śpiew na holistyczne zdrowie oraz dobre samopoczucie, prowadzące do odblokowania mechanizmów samouzdrawiania organizmu.
W artykule M. Adamskiej i B. Klemens zaprezentowana została koncepcja budowania i zarządzania marką osobistą z uwzględnieniem wyzwań współczesnego, konkurencyjnego rynku pracy. Przedstawione zostały kluczowe etapy w budowaniu marki osobistej i przestrzenie kształtowania jej rozpoznawalności w otoczeniu. Artykuł zwraca uwagę na istotne aspekty kreowania marki osobistej oraz rolę tego procesu w rozwoju osobistym i efektywnym kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej w warunkach konkurencji po podażowej stronie rynku pracy.
B. Kopacki w swoim artykule podjął problematykę przedsiębiorczości wśród imigrantów oraz wpływających na nią czynników ekonomicznych i społecznych. W artykule przedstawiono wybrane dane statystyczne na temat przedsiębiorczości imigrantów w wybranych państwach i skonfrontowano je z analizą danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł zawiera także wyniki badania jakościowego, na podstawie wywiadu pogłębionego z dwoma imigrantami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce.
Trzy kolejne artykuły odnoszą się do szeroko rozumianych zagadnień pracy. M. Szymura podjęła temat odpowiedzialności porządkowej pracowników, obejmujący jej przyczyny i zasady. Autorka podkreśliła, że pracownicza odpowiedzialność porządkowa ma szczególny charakter i nie jest powiązana z innymi formami odpowiedzialności prawnej (cywilnej, karnej, administracyjnej itd.). Pracodawca może wymierzać tylko takie kary porządkowe, jakie przewiduje kodeks pracy i tylko w razie wyczerpania przez pracownika przesłanek określonych kodeksem pracy. Odpowiedzialność ta ma charakter represyjny (art. 108 k.p. zawiera katalog sankcji za naruszenie obowiązków pracowniczych) oraz prewencyjny (ukaranie pracownika ma oddziaływać wychowawczo oraz zapobiegawczo na pozostałych pracowników).
W artykule P. Zamelskiego przedstawiono problemy prawne i organizacyjne w polityce państwa oraz pracodawców sektora publicznego i prywatnego, które wynikają z zachorowań osób w wieku produkcyjnym na chorobę niedokrwienną serca, oraz określenie sposobów przeciwdziałania płynącym z nich zagrożeniom. Artykuł wskazuje, że choroba niedokrwienna serca stanowi poważny problem dla zdrowia publicznego, gospodarki państwa, funkcjonowania zakładów pracy i przedsiębiorstw. Podstawowym wnioskiem płynącym z rozważań jest konieczność kontynuowania i upowszechniania działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla potencjalnych i aktualnych pacjentów cierpiących na chorobę niedokrwienną serca.
Ostatni z opublikowanych artykułów poświęcono rozważaniom na temat potencjalnych możliwości wykorzystania ocen pracowniczych do korekty polityki personalnej przedsiębiorstwa, w tym systemu motywowania personelu. W związku z niedoborami podaży pracy i wzrostem fluktuacji personelu, przedsiębiorstwa powinny dążyć do stabilizacji załogi, między innymi przez skorygowanie procedur kadrowych. Duży niewykorzystany w praktyce potencjał tkwi w systemie ocen pracowniczych. Odpowiednie wykorzystanie wyników oceny pracowniczej może zwiększyć motywację pracowników nie tylko przez podniesienie wybranych elementów wynagrodzenia, ale także stworzenie możliwości likwidacji luk kompetencyjnych i udrożnienie ścieżek kariery zawodowej.
Numer zamykają recenzje dwóch książek naukowych:
− W. Skomry „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego”. Wydawnictwo BEL, Warszawa 2019,
− P. Gibas, K. Heffner, M. Korzeniowski, B. Solga, T. Sołdra-Gwiżdż „Rynek pracy jako obszar interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpływ wybranych działań na poprawę sytuacji mieszkańców województwa opolskiego”. Instytut Śląski 2021.
Redakcja Przeglądu Nauk Stosowanych wyraża nadzieję, że przedstawione w numerze artykuły i recenzje spotkają się z zainteresowaniem ze strony czytelników.

Mariusz Zieliński