Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / PNS – Aktualny numer

AKTUALNY NUMER

Przegląd Nauk Stosowanych – Nr 26

Applied Sciences Review

Full publication

Spis Treści

  1. Adam SIELIŁO, Małgorzata DENDERA-GRUSZKA – TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WSPIERAJĄCE PRZEPŁYW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA LESAFFRE POLSKA S.A.
  2. Joanna RUT, Marek OSTAFIL – CYFRYZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
  3. Sandra KICLER, Anna KORCZAK – GOSPODARKA MAGAZYNOWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X
  4. Ewa KULIŃSKA, Julia GIERA – MECHANIZMY ZAPOBIEGAWCZE WYSTĘPOWANIA CZYNNIKÓW RYZYKA W PROCESIE PRODUKCJI
  5. Lilianna WOJTYNEK – WSKAŹNIKI POMIARU I OCENY PODSYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
  6. Dariusz MASŁOWSKI – MIASTO JAKO OŻYWIONA JEDNOSTKA LOGISTYCZNA

SŁOWO WSTĘPNE

Dwudziesty szósty numer „Przeglądu Nauk Stosowanych” ma charakter przeglądowo-badawczy i dotyczy tematyki współczesnych rozwiązań wspierających rozwój procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.
Pierwszy artykuł autorstwa Adama Ścieliło i Małgorzaty Dendery-Gruszki odnosi się do analizy technologii informatycznych wspierających przepływ informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym. Autorzy skoncentrowali się w nim na programie Sge Line 500, którego celem jest wspomaganie zarządzania informacją logistyczną.
Drugi artykuł, którego autorami są Joanna Rut i Marek Ostafil, przedstawia cyfryzację i automatyzację w przedsiębiorstwach jako istotny czynnik zwiększający innowacyjność, pozwalający w znaczący sposób podnieść efektywność wykorzystania zasobów a przez to również konkurencyjność przedsiębiorstw. W artykule tym autorzy przedstawili również wybrane przykłady cyfryzacji i automatyzacji procesów w przemyśle.
Trzeci artykuł autorstwa Sandry Kickler i Anny Korczak jest przedstawienie gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. scharakteryzowano przedsiębiorstwo produkcyjne i dokonano analizy jego gospodarki magazynowej na podstawie zebranych informacji. Autorzy w artykule tym przedstawili system programu Symfonia Handel do kontrolowania przepływów procesowych, na który pracuje przedsiębiorstwo.
Czwarty artykuł, którego autorami są Ewa Kulińska i Julia Giera, przedstawia mechanizmy zapobiegawcze wystąpienia czynników ryzyka w procesie produkcji. W artykule tym zostały określone poszczególne składowe zarządzania ryzykiem tj. zakres strategii, opis wdrożenia elementu zarządzania ryzykiem oraz oczekiwane rezultaty. W artykule autorki zastosowały metodologię badawczą zarządzania ryzykiem stosując procedurę mechanizmów zapobiegawczych dla podmiotów gospodarczych, za pomocą, której opracowano procedury umożliwiające zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia czynników ryzyka w procesie produkcji oraz zostały wskazane ogniwa mające wpływ na dany proces.
Piąty artykuł autorstwa Lilianny Wojtynek przedstawia wybrane wskaźniki oceny podsystemów logistycznych, w których przeprowadzono analizę w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście efektywności, będącej głównej celem działalności przedsiębiorstwa. W artykule autorka skoncentrowała się na kwestii oceny wydajności działań i ich wpływu na przedsiębiorstwo, wskazała na pomiary wielkości i porównanie ich do punktów odniesienia, tworząc tym samym wskaźniki dające pogląd na dynamikę i kierunek zachodzących zmian. Autorka w artykule odniosła się również do kryteriów oceny takich jak: koszt, wydajność i obsługa oraz poszczególnych obszarów logistyki.
Szósty, ostatni opublikowany artykuł autorstwa Dariusza Masłowskiego przedstawia analogię funkcjonowania miast kreujących się w porównaniu go do żywego organizmu człowieka, który podobnie jak miasto zmaga się z chorobami, problemami i pozytywnymi aspektami. W artykule tym autor porównał żywy organizmu człowieka do aglomeracji miejskich, w których zachodzą wszelakie procesy przepływu dóbr i osób. Autor w swojej pracy wykorzystał metody badawcze: analiza literatury, porównania, obserwacje oraz uogólnienia. Autor zwrócił uwagę, że wnioskiem z przeprowadzonych badań jest to, iż istnieje duże podobieństwo do funkcjonowania dwóch opisywanych obiektów, co daje pewne dalsze możliwości badawcze, w celu pogłębiania wiedzy na ten temat.
Redakcja czasopisma Przeglądu Nauk Stosowanych wyraża nadzieję, że przedstawione w numerze artykuły spotkają się z zainteresowaniem ze strony czytelników.

Joanna Rut