Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Polityki Regionalnej i Rynku Pracy

Katedra Polityki Regionalnej i Rynku Pracy

Zakres prowadzonych badań:

 • uwarunkowania demograficzne rozwoju,
 • wpływ migracji zagranicznych/imigracji na rozwój regionalny,
 • programy i projekty edukacyjne Unii Europejskiej,
 • uwarunkowania rozwoju i wyzwania rynku pracy,
 • stereotypy zawodowe,
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • transfer innowacji i wiedzy w regionie,
 • pobudzanie przedsiębiorczości i rozwój kapitału społecznego,
 • wpływ struktur klastrowych na rozwój regionalny,
 • wpływ jakości warunków pracy na rozwój regionu,
 • wdrażanie innowacji w sektorze MSP,
 • badania rynkowe i marketingowe, techniki sprzedaży i komunikacji z klientem,
 • analiza i ocena efektywności kapitału klienckiego,
 • analiza i ocena kapitału ludzkiego,
 • możliwości i ograniczenia we wprowadzaniu rozwiązań biznesowych do sektora publicznego,
 • optymalizacja kosztów funkcjonowania organizacji poprzez zastosowanie outsourcingu,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • źródła prawa konstytucyjnego, europejskiego i administracyjnego, badanie regulacji prawnych, analiza projektowanych rozwiązań legislacyjnych
 • relacje między systemami prawa europejskiego i krajowego, system instytucjonalny Unii Europejskiej, analiza swobód traktatowych, gospodarcze prawo europejskie,
 • analiza zasad prawnych i podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej i wpływ na krajowy system prawny,
 • system ochrony praw człowieka,
 • analiza alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)

Podstawowe kierunki działalności badawczej i rozwojowej

 • społeczno-gospodarcze podstawy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • strategie rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • klastry i inicjatywy klastrowe oraz znaczenie dla rozwoju regionalnego,
 • transfer innowacji i wiedzy w regionie,
 • rozwój przedsiębiorczości i znaczenie kapitału społecznego,
 • dostęp do usług publicznych, w tym również na obszarach wiejskich,
 • przyczyny i skutki migracji międzynarodowych, migracje w ujęciu regionalnym, imigracja, migracje edukacyjne,
 • polityka rynku pracy,
 • współczesne problemy demograficzne,
 • jakość warunków pracy w przemyśle,
 • systemy edukacyjno-oświatowe oraz polityka oświatowa,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie marketingowe,
 • prowadzenie działalności B+R+I przez organizacje,
 • zasoby ludzkie i marketingowe organizacji (w tym kapitał relacyjny),
 • identyfikacja czynników społeczno-gospodarczych rozwoju,
 • zarządzanie zmianą, w tym restrukturyzacja i outsourcing,
 • wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), rozwój zrównoważony,
 • identyfikacja możliwości i ograniczeń we wprowadzaniu rozwiązań biznesowych do sektora publicznego (efektywne funkcjonowanie administracji publicznej),
 • problematyka prawa ustrojowego, obejmującego zagadnienia z zakresu zasad ogólnych Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustroju władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, kompetencji i zadań poszczególnych organów władzy publicznej, przebiegu postępowania ustawodawczego, funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego
 • zagadnienia prawa europejskiego, rozumianego szeroko jako dziedzinę obejmującą zarówno prawo Unii Europejskiej, prawo wewnętrzne krajów Unii Europejskiej, jak i prawo w systemie Rady Europy,
 • zagadnienia prawa administracyjnego zarówno w zakresie materialnym, ustrojowym jak i procesowym,
 • problematyka alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) i ich wpływ na funkcjonowanie sądowego wymiaru sprawiedliwości.