Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Ekonomii, Finansów, Badań Regionalnych i Międzynarodowych

Katedra Ekonomii, Finansów, Badań Regionalnych i Międzynarodowych

Cele naukowo – badawcze Katedry to prowadzenie badań naukowych w obszarze

 • ewaluacji stopnia zrównoważenia rozwoju regionalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym,
 • narzędzi pomiaru kompleksowej jakości życia,
 • pomiaru skuteczności i efektywności finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • sposobów identyfikacji specjalizacji inteligentnych jako narzędzia wsparcia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej,
 • uwarunkowań rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej korporacji z uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 • analizy determinant optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstw,
 • oceny efektywności instrumentów finansowania działalności inwestycyjnej w warunkach ograniczeń finansowych,
 • estymacji efektów zewnętrznych (externalities) działań inwestycyjnych,
 • uwarunkowań rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 • uwarunkowań międzynarodowych rozwoju przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Europa-Azja,
 • uwarunkowań prawnych i fiskalnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • uwarunkowań prawnych wykonalności przedsięwzięć proekologicznych,
 • oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony zdrowia oraz funduszy ubezpieczeń społecznych w Polsce,
 • uwarunkowań rozwoju trzeciego sektora gospodarki w Polsce i Unii Europejskiej,
 • ewolucji myśli ekonomicznej w kontekście tworzenia współczesnych paradygmatów ekonomii rozwoju, ekonomii instytucjonalnej i nowej geografii ekonomicznej.

Cele dydaktyczne Katedry

 • przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz analizy ekonomicznej, finansowania rozwoju, rozwoju zrównoważonego, ewaluacji polityk i programów publicznych;
 • wykształcenie umiejętności analizowania i oceniania sytuacji makro-, mezo- i mikroekonomicznej oraz właściwego doboru narzędzi analitycznych wspomagających te procesy;
 • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie twórczego rozwiązywania problemów oraz pełnienia określonych ról zawodowych w życiu społeczno-gospodarczym;
 • realizowanie prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu w/w problematyki.

Oferta badawczo – wdrożeniowa obejmuje opracowanie

 • systemów ocen efektywnościowych (ewaluacji ekonomicznej) polityk i programów publicznych,
 • zoptymalizowanych wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • ekspertyz na temat finansowania działalności rozwojowej firm,
 • analiz efektywności inwestycji, z uwzględnieniem oceny ryzyka inwestycyjnego,
 • zintegrowanych systemów rachunkowości finansowej i menedżerskiej oraz polityki podatkowej w przedsiębiorstwach,
 • systemów identyfikacji specjalizacji inteligentnych w wymiarze branż przedsiębiorstw regionalnych i krajowych,
 • analiz środowiskowych i studiów wykonalności przedsięwzięć proekologicznych,

Oferta usługowa

 • opracowanie i wdrożenie systemów kontroli zarządczej,
 • opracowanie i wdrożenie narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • opracowanie i wdrożenie metod zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzenie ocen kondycji finansowej przedsiębiorstw,
 • wielowymiarowe wyceny przedsiębiorstw,
 • opracowanie i wdrożenie narzędzi monitoringu i ewaluacji,
 • ekspertyzy w zakresie optymalizacji wdrażania programów rozwoju,
 • opracowanie/aktualizacja strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym strategii rozwoju innowacji;
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe projektów rozwoju w zakresie ocen efektywnościowych,
 • analiza dostępności i efektywności zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • statystyczna analiza danych zastanych,
 • tworzenie narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet i wywiadów) do badań sondażowych,
 • analiza i raportowanie wyników badań.