Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Intensywny tydzień dla Uczestników BIP ReThnik Cities & Regions

Intensywny tydzień dla Uczestników BIP ReThnik Cities & Regions

Nasz majowy Blended Intensive Programme wypełniony był ciekawymi spotkaniami i intensywną pracą nad projektami.

Poniedziałek był czasem na poznanie się i integrację. Było BIP Bingo i wspólne układanie puzzli. Nasi uczestnicy zostali podzieleni na 5 międzynarodowych grup studenckich a nauczyciele zostali doradcami w projekcie.

We wtorek odwiedziliśmy Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, które ugościło nas w Hotelu De Silva świetną prezentacją Pana Przemka Burtnego oraz pyszną kawą i regionalnym kołaczem. Dowiedzieliśmy się wiele o regionie i uwarunkowaniach jego rozwoju: ekonomicznych, społecznych i geograficznych. Swoje prezentacje mentorskie przeprowadzili również: Profesor Jan Suchaczek z Mendel University pt.„Contemporary themes and conceptions of local and regional development with focus on Central and Eastern Europe” oraz Profesor Mehmet Emin Baynazoğlu z Trakya University pt. “The role of tourism in regional development in Turkiye”. Popołudnie spędziliśmy warsztatowo: pracowaliśmy nad koncepcją projektu.

Środę rozpoczęliśmy w Centrum Nauka Biznes wykładami Profesora José Rodrigues’a Instituto Politécnico de Tomar pt. ” The strategic tourism plan for Vila de Rei 2023-2024” oraz Profesor Diany Rokity-Poskart, OUTech pt. ”Opole as a university centre”. Druga cześć dnia to spotkanie w Urzędzie Miasta z wiceprezydentem Opola panem Maciejem Wujcem, Iwoną Mąkolską-Frankowską, Naczelnik Wydziału ds. europejskich i planowania rozwoju Urzędu Miasta Opola, Marcinem Dudkiem z Biura Obsługi Inwestorów oraz pracownikami Wydziału ds. Promocji. Uczestnicy BIP mieli okazję poznać Opole jako miasto wielokulturowe, rozwojowe i aktywnie w swoim międzynarodowym partnerstwie. Po południowej wizycie w Grabówce i pysznych naleśnikach studenci kontynuowali pracę nad projektami pod czujnym okiem mentorów w CeNaBiz.

We czwartek opuściliśmy nasze piękne miasto i udaliśmy się z wizytą do Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, gdzie mieliśmy okazję do zwiedzenia przepięknego pałacu wraz z ogrodami oraz spaceru po „najbardziej zielonym polu golfowym” Karolinka Golf Park i odwiedzenia SielsiaRing. Kilka słów o historii  Sebastianeum Silesiacum usłyszeliśmy od Ks. Profesora Zygfryda Glaesera, który również niezwykle ciekawie opowiedział nam o tym jak ekologia i ekonomia znalazły punkt wspólny i praktyczne zastosowanie w rozwiązaniach ekologicznych w kompleksie pałacowym oraz w centrum rehabilitacyjnym. Ostatnie popołudnie przed prezentacją projektów spędziliśmy na intensywnej pracy przy prezentacjach, tradycyjnie już w CeNaBiz.

Piątek to dzień finałowy BIP. Nauczyciele akademiccy biorący udział w BIP w tym dniu stali się jurorami a dołączyła do nich Pani Justyna Piskoń, przewodnicząca SKN Maestros de la Economia. 5 zespołów zaprezentowało swoje pomysły na to jak miasto Opole może stać się bardziej atrakcyjnym miejscem do studiowania. W swoich prezentacjach przedstawili niezwykle inspirujące obserwacje jak widzą Opole po tygodniu intensywnej pracy oraz wspaniałej zabawy na Piastonaliach. Podpowiedzieli nam również kilka pomysłów jako Studenci ale również jako Turyści. Wszystkie prezentacje zostaną przekazane do Urzędu Miasta Opola jako „świeże” spojrzenie na nasze miasto.

W wydarzeniu udział wzięli Studenci oraz Nauczyciele z uczelni:

 • Mendel University Brno, Czechy
 • Instituto Politécnico de Tomar, Portugalia
 • Politehnica University of Bucharest, Rumunia
 • Vilniaus Kolegija, Litwa
 • Trakya University in Edirne, Turcja

Organizatorem BIP był Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • Dr. hab. Diana Rokita-Poskart
 • Dr. inż. Małgorzata Adamska

Pliki do pobrania:

An Intensive Week for Participants of the BIP ReThink Cities & Regions

Our May Blended Intensive Programme was filled with intriguing meetings and intense project work.

Monday was dedicated to getting to know each other and team-building activities, including BIP Bingo and group puzzle solving. Our participants were divided into five international student groups, and the teachers became advisors for the projects.

On Tuesday, we visited the Opole Centre for Economic Development, which hosted us at the De Silva Hotel with an excellent presentation by Mr. Przemek Burtny, along with delicious coffee and a regional cake. We learned a lot about the region and the conditions for its development: economic, social, and geographical. Professor Jan Suchaczek from Mendel University delivered a presentation titled “Contemporary Themes and Conceptions of Local and Regional Development with a Focus on Central and Eastern Europe,” and Professor Mehmet Emin Baynazoğlu from Trakya University presented “The Role of Tourism in Regional Development in Turkiye.” In the afternoon, we engaged in workshop activities, working on the project concept.

Wednesday began at the Business Science Centre with lectures by Professor José Rodrigues from Instituto Politécnico de Tomar on “The Strategic Tourism Plan for Vila de Rei 2023-2024” and Professor Diana Rokita-Poskart from OUTech on “Opole as a University Centre.” The second part of the day involved a meeting at the City Hall with the Deputy Mayor of Opole, Mr. Maciej Wujec, Iwona Mąkolska-Frankowska, Head of the European Affairs and Development Planning Department of the Opole City Hall, Marcin Dudek from the Investor Service Office, and employees from the Promotion Department. BIP participants had the opportunity to learn about Opole as a multicultural, developing city active in its international partnerships. After an afternoon visit to Grabówka and delicious pancakes, students continued their project work under the watchful eyes of mentors at CeNaBiz.

On Thursday, we left our beautiful city for a visit to Sebastianeum Silesiacum in Kamień Śląski, where we had the chance to tour the beautiful palace and gardens, take a walk around the „greenest golf course” Karolinka Golf Park, and visit SielsiaRing. We heard a few words about the history of Sebastianeum Silesiacum from Fr. Professor Zygfryd Glaeser, who also told us about how ecology and economy found a common ground and practical application in the ecological solutions at the palace complex and the rehabilitation center. We spent the last afternoon before the project presentations working intensively on our presentations, traditionally at CeNaBiz.

Friday was the final day of the BIP. The academic teachers participating in the BIP became judges for the day, joined by Ms. Justyna Piskoń, chair of SKN Maestros de la Economia. Five teams presented their ideas on how the city of Opole could become a more attractive place for students. In their presentations, they shared incredibly inspiring insights on how they viewed Opole after a week of intensive work and wonderful fun at Piastonalia. They also offered several suggestions, both as students and as tourists. All presentations will be forwarded to the Opole City Hall as a „fresh perspective on our city.”

Students and teachers from the following universities participated in the event:

 • Mendel University, Brno, Czech Republic
 • Instituto Politécnico de Tomar, Portugal
 • Politehnica University of Bucharest, Romania
 • Vilniaus Kolegija, Lithuania
 • Trakya University, Edirne, Turkey

 The BIP was organized by the Faculty of Economics and Management:

 • Dr. hab. Diana Rokita-Poskart
 • Dr. inż. Małgorzata Adamska