Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Ekonomia I stopnia

Ekonomia I STOPNIA

Studia na kierunku ekonomia I stopnia kształcenia (licencjat) prowadzone są na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 6 semestrów.

Predyspozycje

Ciekawość, otwartość, dociekliwość, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i poszukiwania rozwiązań, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, chęć stałego doskonalenia się, praca w zespole, umiejętność komunikacji społecznej, otwartość na zmiany.

„To co sprawia, że ekonomia jest tak fascynująca, jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie” – Milton Friedman

Naszym zadaniem jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę ekonomiczną, pozwalającą odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania. Zdobyta w trakcie studiów na kierunku ekonomia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia wykonywanie zawodu ekonomisty, jako specjalisty w swej dziedzinie.

W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych i nietuzinkowych zajęciach prowadzonych głównie przez młodą kadrę nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. ARAFIN (Analiza-Rachunkowość-Finanse), Maestros de la economia, IUS Publicum, WIR (Współpraca i rozwój), Pracownia Badań nad Kulturą.
Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku ekonomia ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Informacje podstawowe

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym)

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
• mikro- i makroekonomia,
• zarządzanie,
• prawo,
• rachunkowość.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:
• analizę ekonomiczną,
• integrację gospodarczą w Europie,
• wprowadzenie do e-biznesu.

Wybierając pakiet przedmiotów obieralnych studenci decydują się na jedną z dwóch specjalności:
• ekonomia i gospodarka finansowa (S i NS),
• ekonomia i przedsiębiorczość (S i NS).

Specjalność ekonomia i gospodarka finansowa obejmuje m.in. przedmioty:
• podstawy bankowości,
• rachunkowość menadżerską,
• podstawy finansów,
• finanse osobiste,
• finanse przedsiębiorstw

Specjalność ekonomia i przedsiębiorczość obejmuje m.in. przedmioty:
• marketing w teorii i praktyce,
• działalność gospodarczą w praktyce,
• techniki negocjacji i mediacji,
• zarządzanie projektami,
• przedsiębiorczość i gry biznesowe

Absolwenci kierunku ekonomia I stopnia wyposażeni są w podstawy wiedzy ekonomicznej, a także wiedzy z zakresu nauk społecznych.

Program studiów umożliwia studentom pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami służącymi do badania i prognozowania procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Absolwent kierunku Ekonomia I stopnia znajdzie zatrudnienie w:

  • w działach analiz przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych;
  • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach;
  • organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO’s);
  • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi;
  • Absolwenci są także przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru dwie specjalności:

  • Ekonomia i gospodarka finansowa,
  • Ekonomia i przedsiębiorczość