Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Akredytacja kierunku ekonomia

Akredytacja kierunku ekonomia

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku ekonomia prowadzonego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

– Taka ocena to przede wszystkim jasny komunikat dla otoczenia, pracodawców, że dobrze realizujemy program ekonomii na Politechnice Opolskiej. Jesteśmy przygotowani pod względem kadry, treści programowych, nasi absolwenci odnajdują się na rynku pracy, są atrakcyjni, chętnie zatrudniani – podkreśla dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, która tłumaczy, że ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej opiera się na analizie wykonanej pracy związanej z procesem nauczania, ale także bierze pod uwagę plany związane z rozwojem kierunku.

– W raporcie zawarliśmy informacje, co robiliśmy, jak realizujemy zajęcia, kim jest nasza kadra, jak weryfikujemy efekty uczenia się, czyli przygotowujemy kolokwia, sprawdziany, ale również eksponujemy, jak chcemy rozwijać kierunek, czy np. myślimy o nowych specjalnościach, czy słuchamy otoczenia, w szczególności pracodawców, którzy przyjmują naszych studentów na praktyki i staże – wylicza dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień.
– Wsłuchujemy się także w głos studentów, którzy bywając na praktykach wiedzą, czego będzie docelowo oczekiwał od nich pracodawca, zgłaszają nam swoje uwagi i propozycje. Studenci są coraz bardziej świadomi tego, jaki jest rynek pracy, np. sygnalizują, że chcą więcej case study, czyli przykładów praktycznych potwierdzających teorię, którą prezentujemy im na zajęciach. Za to też zostaliśmy pochwaleni – dodaje pani dziekan.

W uzasadnieniu oceny Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza m. in., że

proces kształcenia realizowany na Politechnice Opolskiej umożliwia studentom kierunku ekonomia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni oraz zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy.

Ponadto,

współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest rozbudowana i przyjmuje różnorodne formy. Ze względu na formę oraz charakter relacji z otoczeniem, kierunek ekonomia wykazuje bardzo dużą praktyczność i daje studentom możliwość zdobywania zróżnicowanych kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Autorzy opinii zwracają także uwagę na metody kształcenia, które

motywują studentów do aktywnego udziału w procesie nauczania,

a

zajęcia dydaktyczne realizują nauczyciele akademiccy, których dorobek naukowy jest znaczący, a w  większości przypadków ma zasięg międzynarodowy.

Kadra dydaktyczna posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, zarówno w zakresie powierzonych im zajęć, a także w zakresie m.in. opracowywania skryptów czy podręczników, angażowanie się w aktywności popularyzatorskie , opracowywanie oryginalnych programów studiów – dobre kompetencje dydaktyczne potwierdzają zdobywane wyróżnienia i nagrody;

Nauczyciele akademiccy – w opinii studentów – są życzliwi i otwarci w kontaktach ze studentami. Opinie i potrzeby studentów są traktowane z należytą starannością, poddawane analizie i w zakresie możliwości wydziału realizowane

– czytamy w dokumencie.

Akredytacja przyznawana jest na sześć lat. Była to pierwsza akredytacja przeprowadzona w trybie zdalnym na Politechnice Opolskiej.

Raport zespołu oceniającego PKA

Uchwała nr 33/2021 zespołu oceniającego PKA